ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

Общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни от „Брейкаут руумс“ ООД. Моля, прочетете внимателно Общите Условия и Правила преди да направите резервация за игра! С попълването на резервационната форма, както и при попълването на декларацията за участие, преди началото на играта, лицето, което прави резервацията е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни като гарантира валидността и истиността им. Съгласява се с Общите условия и Правила и се задължава да ги спазва.

Брейкаут руумс ООД запазва правото си по всяко време едностранно да променя тези Общи Условия и Правила, като промяната влиза в сила от публикуването на изменените Общи Условия и Правила на уебсайта www.breakoutrooms.bg. Брейкаут руумс не е длъжно да информира за измененията по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Общи Условия и Правила.

1.ЛИЧНИ ДАННИ

1.1 Правилата за лични данни и поверителност, са достъпни на уебсайта www.breakoutrooms.bg и са част от настоящите Общи Условия и Правила.
1.2 Брейкаут руумс ООД е администратор на лични данни по смисъла на българското законодателство. Брейкаут руумс ООД събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството няма да предоставя личните данни на участниците на трети лица.
1.3 В процеса на създаване на резервация Вие доброволно предоставяте на„Брейкаут руумс“ ООД Ваши лични данни като имена, телефон, електронна поща.
1.4 Брейкаут руумс ООД може да използва личните Ви данни с цел да Ви информира за събития, свързани с Вашата резервация, както и за оферти, промоции и валидни отстъпки, отнасящи се до предлаганите продукти и услуги.
1.5 Брейкаут руумс ООД ще изтрие всички лични данни събрани при резервиране на игра при писмено изразено желание от страна на притежателя, когато тези данни вече не са нужни за комуникация, свързана с резервацията.

2. Провеждане на Играта

2.1 Играта се провежда в специално предназначено за целта помещение и при задължително спазване на установените правила за участие в нея.
2.2 Преди началото на играта всеки участник ще бъде инструктиран относно правилата за участие и безопасност.
2.3 Всеки участник следва да подпише Декларация, в която се съгласява да спазва тези Общи Условия и Правила.
2.4 В играта може да участва всеки. Но деца под 18 годишна възраст могат да участват в стаята на загадките, само с възрастен придружител. Брейкаут Руумс ООД има право да откаже достъп до играта на лице, което следва да бъде с придружител, но такъв липсва или не отговаря на критериите за придружител, независимо от това дали тези лица са направили резервация и дали са заплатили за играта. В случаите, когато достъпът до играта е отказан не се дължи каквото и да е обезщетение на лицата, на които е отказан достъп.

3. Резервации

3.1 Ще получите потвърждение на резервацията си единствено по електронна поща на адреса, предоставен при създаване на резервацията. Брейкаут руумс ООД не изпраща потвърждение по пощата, телефона или чрез SMS.
3.2 При закъснение на отбора по-голямо от 15 минути след уречения час за игра, резервация отпада и заплатената сума не се възстановява и не може да бъде прехвърлена за друга резервация. Изключение може да се направи единствено в случай, че следващият час за игра не е запазен от друг отбор.
3.3 За да бъдете допуснати до играта, трябва да предоставите пълното име на човека направил резервацията и може да бъдете помолени да потвърдите телефонния номер или имейл адреса му, с цел да избегнем злоупотреби. Нужно е да носите и документ удостоверяващ плащането (платежна бележка или ваучер)
3.4 Брейкаут руумс ООД има право да изпраща на участниците в играта автоматични електронни съобщения, свързани с резервирането на игра ,както и с предоставяните от Breakout rooms услуги, промоции, анкетни запитвания и др. В случай, че не желаете да получавате търговски съобщения, трябва да изпратите изричен имейл на адреса ни за контакт.
Информация за цената на играта и методите на плащане може да намерите на сайта www.breakoutrooms.bg

4. БЕЗОПАСНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРИТЕ

4.1 Организаторът- Брейкаут руумс ООД не носи никаква отговорност за щети причинени на участниците при неправилното използване на играта или неспазване на правилата, за инциденти, които могат да възникнат по време на играта, в случай че те са свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението или са резултат от проявена небрежност от страна на участниците. Всяко лице участва в Играта на собствена отговорност и на свой риск.
4.2 Всеки участник също така носи отговорност за своите лични вещи и багаж. Брейкаут руумс ООД не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците по време на играта.
4.3 Брейкаут руумс ООД има право да предяви финансови претенции към посетителите на стаята на загадките за умишлено причинени щети или такива произтичащи от неправилното използване на елементи от играта. В случай на неспазване на правилата операторът на играта може да я прекрати по всяко време без Организаторът да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.
4.4 Не се допуска внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.
4.5 В Стаята и околното пространство не се пуши. Забранени са също така консумацията на храни и напитки, упойващи и наркотични вещества.
4.6 В Играта не се допускат участници, които са във видимо нетрезво или упоено състояние, както и участници, които проявяват агресия. Брейкаут руумс ООД не толерира никакъв вид неуважително отношение или тормоз към своите служители.
4.7 Ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни и тъмни, заключени пространства, необичайно силна или слаба светлина, внезапна светлина или звук, монотонен шум и други подобни , или страда от астма, клаустрофобия, епилепсия, сърдечни заболявания, или е в състояние на бременност, участието му в играта не е препоръчително и е изцяло на негова отговорност. Организаторът не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние са предприели участие в играта.
4.8 Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, той може да прекрати участието си в по всяко време и да напусне помещението, ако е необходимо придружен от друг участник. Ако желаят, останалите участници могат да продължат участието си в започналата вече игра. В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците Организаторът на играта, може да вземе решение за нейното преждевременно прекратяване.
4.9 Поради естеството на играта, както и с оглед сигурността и безопасността на участниците, играта и играчите са под видео и аудионаблюдение. С подаването на заявка за резервация на игра и/или с влизането в помещенията, които са под видеонаблюдение, се счита, че участниците са информирани за осъществяваното видеонаблюдение и се съгласяват с него.
4.10 частниците също така се съгласяват видео и звукозаписите да бъдат съхранявани и обработвани от „Брейкаут руумс“ ООД за период от 1 година и да бъдат използвани от дружеството за статистически, маркетингови и промоционални цели по преценка на Брейкаут руумс ООД без ограничение на време, територия, среда, начини и средства на използване. Ако участниците не са съгласни с посоченото в предходното изречение, могат да изразят писмено несъгласието си, като подадат на място нарочна декларация.
4.11 На участниците им е забранено аудио и видео заснемането, правенето на снимки, използването на всякакъв вид записващи, заснемащи или излъчващи устройства.
4.12 Загадките, включително, но не само техния външен вид, дизайн, модел, компоненти, елементи, принципи на действие и последователност на действие, сюжетът, предметите, механизмите, устройствата, обзавеждането, оборудването и интериорните решения в стаята са под авторското право на Брейкаут Руумс ООД.
4.13 Участниците се задължават да не споделят с трети лица каквато и да е информация относно сюжета на играта, загадките в Стаята, включително но не само, информация относно външния вид, дизайна, модела, компонентите, елементите, използваните материали, принципите на действие на механизмите, последователността на решаване на загадките и въобще каквато и да е информация относно вещите, материалите, предметите, механизмите, устройствата, оборудването и обзавеждането, находящи се в Стаята. Всяка информация относно играта представлява търговска тайна и е конфиденциална.
4.14 Марките, знаците и логата на Breakout Rooms са интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани без предварителното, изрично, писмено съгласие на Брейкаут руумс ООД за това.
4.15 За решаването на загадките не е нужна физическа сила, нито прилагане на силен натиск или други подобни действия. Всеки участник следва да опазва целостта и да не чупи, поврежда, отнема или по друг начин вреди на елементите на играта. Под „елементи на играта“ се разбират всякакви части от интериора и екстериора на стаята, загадките и пъзелите и всички други вещи, материали, предмети, механизми, устройства, оборудване и обзавеждане, находящи се на територията.
4.16 Брейкаут Руумс ООД има право да предяви финансови и други претенции към участниците в Играта за всякакви вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) в резултат на счупени, повредени, изгубени или откраднати елементи на Играта, или в резултат на неправилно използване на елементи на играта.
4.17 При устно или писмено съгласие на участниците, Брейкаут Руумс ООД може да ги фотографира или запише на аудио/видео запис. Фотографиите, видеозаписите и аудиозаписите са собственост на Брейкаут Руумс ООД и могат да бъдат използвани от дружеството за рекламни, маркетингови и промоционални цели, включително, но не само, като бъдат копирани, възпроизвеждани, съхранявани, модифицирани, разгласени публично, публикувани и разпространявани във всякакви форми, без ограничение във време или територия, включително, без Брейкаут Руумс ООД да дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация на заснетите или записани лица. Правата на собственост и правата на интелектуална собственост върху тези фотографии, видеозаписи и аудиозаписи изцяло принадлежат на Брейкаут Руумс ООД.

5.Връщане на пари

5.1 Връщането на заплатени суми за резервация става след предварително заявяване най-малко 48 часа преди запазения час, при отмяна на резервация.
5.2 В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 14 дни. Същото важи и ако е ползван ваучер за съответната резервация. В този случай ваучерът не може да бъде използван за повторна резервация.

Лицата, които не спазват или не отговарят на настоящите Общи Условия и Правила, ще бъдат помолени да напуснат, независимо дали са си направили вече резервация или са заплатили за игратат,и независимо дали играта вече е започнала. В тези случаи Брейкаут Руумс ООД не дължи на напусналите или отстранени лица каквото и да е обезщетение или възстановяване на платената цена.